Skip to content

Политика за поверителност и защита на личните данни

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Интернет сайтът https://detstvomoe.eu/ се притежава и управлява от Детско дружество за култура “Детство мое”, Щутгарт регистрирано в съда под номер: 726011, Доника Гиндузова Аттардо, имейл: info@detstvomoe.eu, в съотвествие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Регламент 2016/679 на Съвета и ЕП и свързана правна уредба.

Настоящта Политика за поверителност на личните данни има за цел да Ви информира за начина, по който се събират, използват и обработват Вашите лични данни, както и за Вашите права. Детско дружество за култура “Детство мое” запазва правото си да изменя, допълва или отменя или да актуализира настоящата Политиката за поверителност по всяко време без предизвестие до Вас като обновената версия ще бъде публикувана в секция Политика за поверителност на личните данни, от където ще можете да се информирате във всеки един момент за всички изменения. Ползвайки този уебсайт, вие се съгласявате със събирането и използването на инфоррмация съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност. 

Ние възнамеряваме да публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на страница Политика за поверителност на личните данни, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация, както и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана. Затова ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница. Нашата Политика за поверителност е публикувана като линк във футъра на нашия сайт, водещ до съответната страница и е достъпна на всяка страница, на която се искат лични данни. На местата, където се събират данни, може да са дадени допълнителни обяснения, ако е приложимо, относно целите, за които ще се използват данните.

Детство мое е информационен сайт за събития за български деца и семейства живеещи в Германия.

Сигурността на сайта е постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, проникване, изменение или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица. Сайтът използваа SSL сертификат и има активирана сигурната HTTPS връзка, което спомага за защита от прихващане и замяна на данните. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Използваното в настоящата Политика за поверителност понятие „лични данни“ се отнася за информация, като например вашите имена, електронна поща, адрес за кореспонденция или телефонен номер, която може да се използва за идентифицирането ви. По принцип ние като Администратор на лични данни обработваме лични данни единствено съгласно изложеното в настоящата Политика за поверителност.

В следващите раздели е разяснено как и кога ще събираме лични данни от вас.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани единствено, за да получавате нашия информационен бюлетин и даа бъдете осведомявани за предстоящите ни събития за деца.Предоставените от Вас данни се събират само и единствено, когато ни ги предоставите доброволно, чрез съответните контактни форми за съответно упоменатата в уебсайта цел.

НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Начини за събиране на лична информация, които Администратора използва са както следва:

  • Контактна форма: Абонамент за електронен бюлетин

НЕРАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние няма да продаваме, споделяме или по друг начин да предаваме личните ви данни на трети лица, освен съгласно предвиденото в настоящата Политика за поверителност. Възможно е лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целта (целите), за която (които) са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват лични данни само за договорената цел и да не продават личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

Възможно е също така събраните от вас лични данни да бъдат предадени на трето лице, в случай че търговската дейност на този сайт или част от нея и клиентските данни, свързани с нея, е предмет на продажба, възлагане или прехвърляне, в който случай ние ще изискаме от купувача, правоприемника или приобретателя да третира личните данни съгласно настоящата Политика за поверителност. Освен това, възможно е лични данни да бъдат разкрити на трето лице, ако сме длъжни да го направим по силата на приложим закон, съдебно разпореждане или правителствен акт, или ако разкриването е необходимо по друг начин в помощ на наказателно или друго правно разследване или производство в страната или чужбина.

ПРАВО НА ДОСТЪП, КОРИГИРАНЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ

При всяко обработване на лични данни ние взимаме мерки в разумни граници, за да обезпечим, че личните ви данни са точни и актуални за целите, за които са събрани. Ако обработването не е основателно необходимо за легитимна търговска цел съгласно описаното в настоящата политика или за спазването от наша страна на закона, ние ще ви дадем възможност да възразите срещу обработването на личните ви данни. В случай на електронен директен маркетинг ще ви предложим начин да изберете опция повече да не получавате маркетинг материали или начин да изберете опция за получаване, ако това се изисква по закон. По всяко време можете да изискате да ги коригираме или да изтрием вашите от базата данни, като направите това писмено на адрес: имейл: info@detstvomoe.eu

ВАШИТЕ ПРАВА

С предоставянето на Вашите лични данни чрез посочените по-горе методи, Вие разполагате със следните права:

  • Право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Администратора;
  • Право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законови основания за това;
  • Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на актуални новини и информационни услуги и други маркетингови комуникации и др;

В случай, че желате да упражните правото си на достъп, коригиране или отказ от получаване на инфо бюлетин или други маркетингови комуникации, можете да се свържете с нас чрез изпращането на електронно съобщение на info@detstvomoe.eu

„БИСКВИТКИ“ И ИНТЕРНЕТ ТАГОВЕ

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, вашия доставчик на интернет услуги, операционната ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра ви. Бисквитките не увреждат компютъра ви. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Бихме искали да ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

Понякога е възможно да използваме интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“ и „1-by-1 GIFs“) и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице – напр. партньор за уеб анализ, който се намира и съхранява съответната информация (включително вашия IPадрес). Тези тагове/бисквитки могат да са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице – партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

GOOGLE ANALYTICS

„Google Analytics“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и източниците на трафик и се измерват нивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.

Генерираната от бисквитките информация относно вашето ползване на уебсайта ни, включително IP адреса ви, ще бъде приведена в анонимна форма чрез използване на съответните настройки (функцията „_anonymizelp()“ или еквивалентна функция) и предадена до сървъри на Google.

Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайта ни, изготвяне на справки относно активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.

Google може да предава тази информация на трети лица, в случай че има законово задължение или, ако трето лице обработва данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да съчетава или свързва IP адреса ви с други данни, съхранявани от Google.

С ползването на уебсайта ни вие се съгласявате с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители. Целта ни е да осигурим, че тези уебсайтове са от най-високо стандарт. Но поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на други сайтове, различни от този сайт, и настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е свързан сайт, който не е собственост на Детско дружество за култура “Детство мое”.

КОНТАКТИ И ВЪПРОСИ

В случай, че имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси, можете да се свържете с нас на адрес: info@detstvomoe.eu